Rīgas osta: Īpaša uzmanība pievērsta Riga Fertilizer terminal; paredzēti papildu līdzekļi kontroles sistēmām, Mixnews.lv

Rīgas osta: Īpaša uzmanība pievērsta Riga Fertilizer terminal; paredzēti papildu līdzekļi kontroles sistēmām

фото

Ekonomika | 2014. gada 28. janvārī plkst. 15:44

Lai novērstu iespējamos riskus, pērn Rīgas brīvostā veiktas 84 pārbaudes, 120 radiācijas pārbaudes, neskaitot stacionāro radiācijas kontroles iekārtu datus, un īstenotas 132 privāto piestātņu pārbaudes, turklāt īpaša uzmanība pievērsta paaugstinātas bīstamības objektam "Riga Fertilizer terminal", informē Rīgas Brīvostas pārvalde.

Kā skaidro Brīvostas pārvaldes pārvalde, ar šīm preventīvajām darbībām tiek novērsti riski, ko iespējams priekšlaicīgi identificēt.

Saistībā ar darbības uzsākšanu "Riga Fertilizer terminal", kas tiek uzskatīts par paaugstinātas bīstamības objektu, esot veiktas ārpuskārtas apsekošanas un saņemts slēdziens, par termināļa tehnoloģiskajiem risinājumiem un potenciālo kravu no vides drošības aspektiem, uzsver ostā.

Slēdziens par potenciālās kravas - amonija nitrāta - fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām apliecina, ka minētais kravu veids esot ar zemu detonācijas iespēju, kā arī terminālis esot aprīkots ar modernākajām drošības sistēmām, kas paredz un izslēdz jebkurus riskus, kas saistīti ar temperatūras kāpšanu, putekļu rašanos un citiem drošības jautājumiem.

2013.gadā Ostas policija sadarbībā ar Vides un attīstības departamenta pārstāvjiem veikusi pieejamo vides monitoringa tehnisko iekārtu izpēti, kuru iegāde nepieciešama, lai sistemātiski uzraudzītu dažāda veida piesārņojumus Rīgas ostas teritorijā. Pamatojoties uz veikto analīzi, Rīgas ostā tiks iegādātas mobilas daudzfunkcionālas iekārtas, kas spēj fiksēt putekļu, dažādu smaku un ķīmisko koncentrāciju īpatsvaru dažādās ostas teritorijas daļās.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks uzsver, ka pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām, 2014.gādā tiks paredzēti papildus līdzekļi konkrētu monitoringa un kontroles sistēmu ieviešanai, lai efektīgāk uzraudzītu to terminālu darbību, kas nodarbojas ar naftas produktu pārkraušanu un uzglabāšanu.

Savukārt 16.septembrī Rīgas brīvostas teritorijā pie SIA "Baltic Container Terminal" sadarbībā ar Medicīnas glābšanas dienestu tika organizētas mācības, kurās inscenēja pasažieru autobusa avāriju un ķīmiskās vielas noplūdi. Mācības tika aizvadītas ar Eiropas struktūrfondu finansiālu atbalstu. To laikā Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Rīgas ostas atbildīgie dienesti ne tikai pārbaudīja darbinieku gatavību un kompetenci, bet arī pārliecinājās par iesaistīto dienestu, tostarp ugunsdzēsēju, medicīnisko dienestu un policijas operatīvu iekļūšanu ostā un visu dienestu saskaņotu rīcību.

Tāpat Brīvostas pārvalde informē, ka 2013.gadā Ostas policijai bija nodrošināta piekļuve Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apziņošanas sistēmai, kā arī vispasaules Ostu policiju ziņu tīklam, kas dod iespēju laikus sagatavoties potenciālo risku situācijām.

Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins informē, ka 2013.gadā ir apstiprināts Ostas aizsardzības plāns, kas ir obligāts nosacījums ostai starptautiskajā likumdošanā jeb Starptautiskajā kuģu un ostu aizsardzības kodeksā.

"Apjomīgais dokuments ir tapis vairāku gadu garumā un ietvertas visas darbības, sākot ar kravu pārkraušanu no drošības aspektiem līdz rīcībai ārkārtas situācijās. Ostā darbojas arī Ārkārtas situāciju plāns, Civilās aizsardzības plāns un Neparedzētu piesārņojumu gadījumu likvidācijas plāns. Tas nozīmē, ka visi aktuālie riski vai iespējamās ārkārtas situācijas ir paredzētas un dokumentā ir konkrēti aprakstītas procedūras, kas jāveic uzņēmējiem, Ostas pārvaldei un tai pakārtotajām struktūrvienībām," skaidro Voins.

Vienlaikus dokumentā iekļauti arī preventīva rakstura pasākumi, kurus veic Rīgas brīvosta pārvalde un Ostas policija. Ostas policija darbojas iepriekšminēto likumu ietvaros, kā arī Civilās aizsardzības likuma, Nacionālās drošības likuma un Ugunsdrošības likuma ietvaros.

Komentāri