Izglītības ministrs atstādina VIAA direktori un viņas vietnieci, ierosinātas trīs disciplinārlietas (Papildināts), Mixnews.lv

Izglītības ministrs atstādina VIAA direktori un viņas vietnieci, ierosinātas trīs disciplinārlietas (Papildināts)

фото

Sabiedrība | 2013. gada 28. jūnijā plkst. 15:12

Pievienota 1.-2.rindkopa

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās un VIAA direktores vietniece, Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktore Elita Zondaka ir atstādināta no amata pienākumu pildīšanas, aģentūrai LETA pavēstīja VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta projektu vadītāja Ruta Mihalovska.

Piektdien no ministrijas ir saņemts ministra rīkojums, kurā tas minēts. Abas amatpersonas atstādinātas no pienākumu pildīšanas ar šodienas datumu.

Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis (RP) ierosinājis disciplinārlietas pret Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktori Ditu Traidās, VIAA direktora vietnieci, Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktori Elitu Zondaku, kā arī pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieci Laumu Sīku, ziņo LETA.

Disciplinārlietas pret visām amatpersonām ierosinātas sakarā ar amata pienākumu nepamatotu nepildīšanu vai nekvalitatīvu pildīšanu attiecībā uz konkrētā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai" uzraudzību un kontroli, informēja ministra biroja vadītāja Anna Kononova.

Disciplinārlieta pret Traidās ierosināta par nekvalitatīvu iestādes darba vadīšanu laika periodā pēc SIA "Deloitte Latvia" šā gada 11.februāra ziņojuma par pārkāpumiem ESF projekta īstenošanā saņemšanas, tādējādi nenodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu kontroli par konkrētā projekta īstenošanu.

Savukārt pret Zondaku disciplinārlieta ierosināta par nekvalitatīvu konkrētā projekta īstenošanas kontroli laika periodā pēc SIA "Deloitte" ziņojuma saņemšanas, tādējādi nenodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu kontroli par tā īstenošanu.

Disciplinārlieta pret Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieci Sīku ierosināta par nekvalitatīvu iestādes darba vadīšanu laika periodā pēc "Deloitte" ziņojuma saņemšanas, tādējādi nenodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu Sadarbības iestādes darbības uzraudzību saistībā ar kontroles veikšanu par konkrēta projekta īstenošanu.

Kononova norāda, ka disciplinārlietas ir ierosinātas, ievērojot dienesta pārbaudes komisijas vadītāja Māra Knoka 30.maija atzinumā, citu komisijas locekļu atzinumā un komisijas locekles Sīkas šā gada 29.maija atzinumā konstatētos faktiskos un tiesiskos apstākļus. Dienesta pārbaudes komisijas locekļi savos atzinumos nebija nonākuši pie vienota viedokļa.

Pamatojoties uz komisijas locekļu atzinumiem, varot secināt, ka "Deloitte Latvia" ziņojumā norādītie pārkāpumi ir būtiski un var ietekmēt konkrētā ESF projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai" īstenošanu.

"Visu minēto amatpersonu rīcībā ir saskatāma Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36.panta otrajā daļā minētā disciplinārpārkāpuma pazīme - amata pienākumu nepamatota nepildīšana vai nekvalitatīva pildīšana, ja tā dēļ valstij ir nodarīts būtisks mantisks zaudējums vai valsts interesēm būtisks kaitējums," akcentē Kononova.

Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, tad šādu aicinājumu izglītības un zinātnes ministram par disciplinārlietu ierosināšanu izteicis dienesta pārbaudes komisijas vadītājs Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta juriskonsults Māris Knoks, jo visi auditorfirmas SIA "Deloitte Latvia" ziņojumā norādītie pārkāpumi par studiju programmu akreditāciju ir būtiski, kas tiešā veidā ietekmē vai var būtiski ietekmēt Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" īstenošanu pēc būtības, kā arī tā kvalitāti.

Tiek uzskatīts, ka šo pārkāpumu esamība ir pietiekams pamats, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus" un Finanšu ministrijas vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos tiktu konstatēta būtiska ietekme uz projekta īstenošanu un projekta izmaksu attiecināmību un tiktu pieņemti attiecīgi lēmumi.

Tā kā VIAA un Sīkai nav atšķirīgs viedoklis par "Deloitte" ziņojumā norādīto faktu patieso esamību, bet gan par to juridisko un to ietekmes novērtēšanu, nav pamatots gala ziņojumā norādītais secinājums, ka ziņojums nav izmantojams kā informācijas avots par projektā esošajiem pārkāpumiem.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, varētu uzlikt pienākumu VIAA kā sadarbības iestādei sadarbībā ar Sīku pārvērtēt šos ziņojumā norādītos pārkāpumus un to ietekmi uz izmaksu attiecināmību. Tomēr konstatējot paviršu līdzšinējo VIAA un Sīkas darbību saistībā ar projekta īstenošanas kontroli, tiek rosināts sākt disciplinārlietas pret atbildīgajām personām.

Disciplinārlietu pret Traidās rosināts sākt par nekvalitatīvu iestādes darba vadīšanu, bet pret Zondaku - par nekvalitatīvu projekta īstenošanas kontroli.

Disciplināru rosināts sākt arī pret Sīku par nekvalitatīvu iestādes darba vadīšanu laika periodā pēc ziņojuma saņemšanas, nenodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu VIAA darbības uzraudzību saistībā ar kontroles veikšanu par projekta īstenošanu.

Lai, atkārtoti veicot projekta īstenošanas kontroli, netiktu likti šķēršļi efektīvai kontroles veikšanai, rosināts izvērtēt iespēju uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku atstādināt no dienesta pienākumu veikšanas Traidās un Zondaku, vienlaikus atbilstoši finanšu līdzekļu lietderīgas izlietošanas principam izvērtējot iespēju šajā laikā uzticēt citu pienākumu veikšanu.

IZM tika sākta dienesta pārbaude, lai noskaidrotu atbildīgās amatpersonas saistībā ar pieļautajām nepilnībām AIP īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai".

Demisionējušais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis paziņoja, ka projekta visos posmos konstatēti pārkāpumi un tādējādi projekta rezultāti nav pilnvērtīgi izmantojami akreditācijas procesā. Aizdomas par nepilnīgi veiktu darbu apstiprinot auditorfirmas SIA "Deloitte Latvia" veiktā audita rezultāti. Projekta rezultāti tiks daļēji izmantoti akreditācijas procesā.

Valdība martā uzklausīja un atbalstīja IZM piedāvāto rīcības scenāriju, ka projektā iegūtos rezultātus studiju virzienu akreditācijas vajadzībām Studiju akreditācijas komisija izmanto, tos atbilstoši izvērtējot un nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju no augstskolām vai koledžām, ja tas nepieciešams atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajām vadlīnijām "Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā".

Komentāri